01/06/20  Giáo dục Tiểu học  359
Ngày 26/05/2020 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT Ban hành quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông
 19/05/20  Giáo dục Mầm non  1590
Ngày 19/05/2020 Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư 11/2020/TT-BGDĐT về việc hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập
 11/05/20  Tin tổng hợp  2164
Ngày 11/05/2020 Học sinh cấp Mầm non và Tiểu học huyện Ba Vì trở lại trường học sau thời gian dài nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.