04/09/21  Tin của trường  266
Thực hiện Công văn số 3078/SGDĐT-GDPT ngày 31/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc tổ chức thực hiện thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 cấp Tiểu học; Kế hoạch số 918/KH-GDĐT-TH ngày 01/9/2021 của Phòng GDĐT về việc tổ chức thực hiện thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 cấp Tiểu học.
 04/09/21  Tin của trường  329
Căn cứ Quyết định số 2551/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của Bộ GDĐT về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với Giáo dục mầm non, Giáo dục phổ thông và Giáo dục thường xuyên năm học 2021-2022; Quyết định số 3952/ QĐ - UBND ngày 16/ 8/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc Ban hành kế hoạch thời ...