04/09/21  Tin của trường  343
Thực hiện Công văn số 3078/SGDĐT-GDPT ngày 31/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc tổ chức thực hiện thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 cấp Tiểu học; Kế hoạch số 918/KH-GDĐT-TH ngày 01/9/2021 của Phòng GDĐT về việc tổ chức thực hiện thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 cấp Tiểu học.